"Historia to coś takiego co się nigdy nie zdarzyło opisane
przez kogoś kogo nigdy przy tym nie było" - Władysław KopalińskiUniwersytet Łódzki

Dokument Unii Lubelskiej z 1569 r., orzeł z czasów Stefana Batorego i Joachim Lelewel - ojciec polskiej historiografii


Katedra Historii Historiografii
i Nauk Pomocniczych Historii UŁ

     Katedra Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii powstała 1 października 2011 r. w wyniku połączenia Katedry Historii Historiografii UŁ, kierowanej przez prof. zw. dr hab. Rafała Stobieckiego, oraz Zakładu Nauk Pomocniczych Historii UŁ, kierowanego przez prof. dr hab. Alicję Szymczakową. Kierownikiem zreorganizowanej Katedry jest prof. zw. dr hab. Rafał Stobiecki. W Katedrze pracuje w chwili obecnej: 1 profesor zwyczajny, 2 doktorów habilitowanych zatrudnionych na stanowisku profesora 3 adiunktów oraz 1 asystent. Grona dopełniają doktoranci i uczestnicy dwóch seminariów magisterskich. Zainteresowania badawcze i działalność dydaktyczna pracowników Katedry koncentrują się głównie wokół: historii historiografii, genealogii, heraldyki, sfragistyki, archiwistyki oraz demografii historycznej. Oficjalna strona internetowa Katedry jest dostępna pod dwoma adresami: http://nph.uni.lodz.pl oraz http://historiografia.uni.lodz.pl.

więcej o historii Katedry